small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Аспірантура, Докторантура

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л отримав ліцензію на продовження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія,  хімія поверхні»
 • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

 

pdf icon Наказ про створення докторантури в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2023 року, а зарахування  - 1 листопада 2023 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Ліцензований обсяг складає 10 осіб з кожної спеціальності при прийомі в аспірантуру Інституту.

 

Освітньо-наукова програма «Хімія» (рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 10 Природничі науки, спеціальність - 102 Хімія, Фізична хімія, хімія поверхні) акредитована відповідно до рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 16(59) від 30.09.2021 р.)pdf icon Сертифікат

 

Освітньо-наукова програма «Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл» (рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 10 Природничі науки, спеціальність - 105 Прикладна фізика та наноматеріалиі) акредитована відповідно до рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 20 від 12.12.2023 р.) - pdf icon Сертифікат

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Презентація дослідницької пропозиції за обраною науковою спеціальністю

 

 

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://cgo.org.ua/ 

 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури
 1.    Заява на ім'я директора ІХП ім. О.О. Чуйка НАНУ (зразок заяви).
 2. документ, що посвідчує особу і громадянство (оригінал, копія);
 3. довідку з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера (оригінал, копія);
 4. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);
 5. військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 6. медичну довідку за формою 086/о (оригінал).
 7. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій абітурієнт навчається або працює;
 8. 4 фотокартки 3x4;
 9. наукову доповідь(реферат) зі спеціальності 102 Хімія та 105 Прикладна фізика та наноматеріали (допуск до вступних іспитів)
 10. дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог; pdf icon Вимоги до дослідницької пропозиції за спеціальності 102 "Хімія", 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" 
 11. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) (за наявності);
 12. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 13. направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);
 14. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 15. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).
При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови. Усі копії документів засвідчуються у встановленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО докторантури

 

Повний комплект, обов’язкових для вступу до докторантури, документів у встановлений термін подається вступником особисто в дирекцію ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України (особі, уповноваженій на приймання документів) і включає:

 1. заяву в паперовій формі (заповнюється на місці);
 2. документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 3. довідку з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера (оригінал, копія);
 4. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (оригінал, копія);
 5. військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 6.  диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) - оригінал, копія;
 7. атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності) - оригінал, копія;
 8. медичну довідку за формою 086/о (оригінал).
 9. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 10. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, де працює вступник;
 11. засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;
 12. список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю майбутньої дисертації);
 13.  розгорнений план дисертації, обгрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у встановленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 102 "Хімія", спеціалізації "Фізична хімія, хімія поверхні" (2017)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали", спеціалізації "Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл" (2017)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 102 "Хімія", спеціалізації "Фізична хімія, хімія поверхні" (2024)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали", спеціалізації "Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл" (2024)

 

 

організація та забезпечення освітнього процесу

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2023 рік 

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2024 рік 

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2024 рік  

 

logo-you-tube-2 Відеопрезентація Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 - Хімія в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

  

             Освітньо-наукова програма             

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 102 "Хімія"   (2017 рік)

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 102 "Хімія"   (2019 рік)

pdf icon Додаток 1 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 102 "Хімія"

pdf icon Додаток 2 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 102 "Хімія"

pdf icon Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України 

pdf icon Робоча програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2017 рік)

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2019 рік)

 pdf icon Додаток 1 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

 pdf icon Додаток 2 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

 

 

  


Обов'язкові дисципліни

pdf icon102-"Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів"

pdf icon 102-"Фізико-хімія наноматеріалів і нанорозмірних систем"

pdf icon 102-"Фізичні методи дослідження поверхні твердих тіл" 

pdf icon 102-"Хімія поверхні та модифікування дисперсних твердих тіл"

pdf icon 102-"Квантова природа хімічного зв'язку"

pdf icon 102-"Адсорбція та структурно-адсорбційні характеристики матеріалів " (укр.)

pdf icon 102-"Адсорбція та структурно-адсорбційні характеристики матеріалів" (англ.)

pdf icon 102-"Хімічна термодинаміка гетерогенних систем"

pdf icon 102-"Основи хімічної кінетики та некаталітичні процеси"

pdf icon 102-Програма науково-педагогічної практики 

 


 

pdf icon 105-Структура поверхні твердих тіл 

pdf icon 105-Сучасна методологія структурних досліджень твердих тіл з розвиненою поверхнею 

pdf icon 105-Фізика високотемпературних надпровідників 

pdf icon 105-Елементи фізики твердого тіла 

pdf icon 105-Фізика наноматеріалів і нанокомпозитів 

pdf icon 105-Методи отримання твердих тіл з заданими поверхневими властивостями

pdf icon 105-Електродинаміка дисперсних систем

pdf icon 105-Фізичні основи матеріалознавства наноматеріалів

pdf icon 105-Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів

pdf icon 105-Програма науково-педагогічної практики 

Вибіркові дисципліни

pdf icon 102-"Магніточутливі нанокомпозити з функціями нанороботів (синтез, властивості, застосування)" 

pdf icon 102-"Медико-біологічні аспекти застосування високодисперсних твердих" 

pdf icon 102-"Основи супермолекулярної хімії"

pdf icon 102-"Гетерогенний каталіз"

pdf icon 102-"Електрохімія гетерогенних систем"

pdf icon 102-"Самоорганізація в нерівноважних фізико-хімічних системах"

 


 

pdf icon 105-Електрофізика надвисокочастотних електронних матеріалів 

pdf icon 105-Фізика малих частинок 

pdf icon 105-Кристалічні тверді тіла

pdf icon 105-Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною

pdf icon 105-Спектроскопія поверхні твердих тіл

pdf icon 105-Методи квантової хімії в дослідженні поверхні 

pdf icon 105-Фізичні основи зондових досліджень (атомно-, магнітно-, електросилова, тунельна та ближньопольна оптична мікроскопія) 

pdf icon 105-Фізика молекулярних та наномоторів 

pdf icon 105-Взаємодія електронних, молекулярних та іонних пучків з поверхнею твердого тіла

pdf icon 105-Фізичні основи сучасної мас-спектроскопії

pdf icon 105-Спектроскопія квазіатомних структур 

pdf icon 105-ЯМР-спектроскопія в дослідженнях міжфазних взаємодій

pdf icon 105-Фізика квантоворозмірних систем

pdf icon 105-Дифузійні процеси на поверхні твердих тіл

 

 

Навчання в рамках освітньо-наукових програм аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі.

Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, фонд якої складає 13 997 примірників навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання. Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право.

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "Хімія, фізика та технологія поверхні", збірнику наукових праць «Поверхня». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

 

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2022

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2023

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.11.2023

 

pdf icon СПИСОК докторантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

 

Науковий доробок аспірантів Інституту хімії поверхні ІМ. о.о. чУЙКА нАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК уКРАЇНИ 
 1. pdf icon Діхтярук Євген Вікторович, аспірант ІІ курсу
 2. pdf icon Гребельна Юлія Валеріївна, аспірантка ІІІ курсу
 3. pdf icon Чернюк Оксана Анатоліївна, аспірантка ІІІ курсу
 4. pdf icon Єлагіна Наталія Володимирівна, аспірантка ІV курсу
 5. pdf icon Корнійчук Наталія Михайлівна, аспірантка ІV курсу
 6. pdf icon Гребельна Юлія Валеріївна, аспірантка ІV курсу
 7. pdf icon Білюк Анатолій Анатолійович, аспірант ІІІ курсу

 

clipboard-list-outlineАнкети для опитування аспірантів

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

pdf icon Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  у сфері вищої освіти

 


 

pdf icon Випускники (хімічні науки), які залишились працювати у відділах Інституту, після закінчення аспірантури Інституту

pdf icon Випускники (фізико-математичні науки), які залишились працювати у відділах Інституту, після закінчення аспірантури Інституту

pdf icon Молоді вчені Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, які успішно захистили дисертаційні роботи і працюють зараз в закордонних наукових установах

pdf icon Викладачі професійних дисциплін та вчені Інституту, які беруть участь в освітній діяльності закордоном

pdf icon Закордонні вчені, які виступали з лекціями, в т.ч. для аспірантів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

  


 

Договори про освітнє, науково-технічне співробітництво

pdf icon ТОВ "Житомирбіопродукт" (2016 рік)

pdf icon Ужгородський національний університет (2016 рік)

pdf icon Вінницький державний педагогічний університет (2017 рік) 

pdf icon ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017 рік)

pdf icon Вінницький технічний університет (2017 рік) 

pdf icon Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2017 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (2019 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (про організацію і проведення практики студентів)(2019 рік) 

pdf icon Національний авіаційний університет (про проведення практики студентів) (2019 рік) 

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія"  (2021)

pdf icon Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України  (про науково-технічне співробітництво) (2021)

pdf icon Державна науково-технічна бібліотека України (2021)

pdf icon Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України (про науково-технічне співробітництво) (2022)

pdf icon Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (про навчально-науково практичну співпрацю)  (2023)

pdf icon Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний Інститут" (2023)

 

 

Нормативно-правове забезпечення:

 

                                               Нормативна база                                                         

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Етичний кодекс вченого

 

                             102_Нормативно-правове забезпечення ІХП НАНУ                     

 1. 102_Кодекс академічної доброчесності
 2. 102_Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. 102_Положення про академічну мобільність
 4. 102_Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 5. 102_Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 6. 102_Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 7. 102_Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 8. 102_Положення про педагогічну практику
 9. 102_Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 10. 102_Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 11. 102_Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 12. 102_Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 13. 102_Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 14. 102_Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 15. 102_Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 16. 102_Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 17. 102_Антикорупційна програма
 18. 102_Положення про комісію з наукової етики при вченій раді
 19. 102_Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 20. 102_Положення про апеляцiйну комiсiю
 21. 102_Положення про приймальну комісію
 22. 102_Положення про стипендіальну комісію
 23.  102_Положення про бібліотеку
 24.  Положення про науково-організаційний відділ
 25.  Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 26. Статут Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
 27. Положення про Раду молодих вчених
 28. Положення про службу охорони праці
 29. Положення про службу пожежної безпеки
 30. Положення про підрозділ з питань цивільного захисту

 

 

 

                             105_Нормативно-правове забезпечення ІХП НАНУ                   

 1. 105_Кодекс академічної доброчесності
 2. 105_Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. 105_Положення про академічну мобільність
 4. 105_Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 5. 105_Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 6. 105_Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 7. 105_Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 8. 105_Положення про педагогічну практику
 9. 105_Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 10. 105_Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 11. 105_Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 12. 105_Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 13. 105_Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 14. 105_Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 15. 105_Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 16. 105_Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 17. 105_Антикорупційна програма
 18. 105_Положення про комісію з наукової етики при вченій раді
 19. 105_Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 20. 105_Положення про апеляцiйну комiсiю
 21. 105_Положення про приймальну комісію
 22. 105_Положення про стипендіальну комісію
 23. 105_Положення про бібліотеку
 24.  Положення про науково-організаційний відділ
 25.  Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 26. Статут Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
 27. Положення про Раду молодих вчених
 28. Положення про службу охорони праці
 29. Положення про службу пожежної безпеки
 30. Положення про підрозділ з питань цивільного захисту

 

 

 

програма візиту експертної групи

Під час акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Фізична хімія, хімія поверхні" (ID ЄДЕБО 49830) зі спеціальності «102 Хімія» за третім рівнем вищої освіти в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України (наказ Національного агенства із забезпечення якості освіти № 1217-Е від 3 червня 2021 року) в період з 17  червня по 19 червня 2021 р.

 

День 1 Відкрита зустріч із представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

 

Дата: 17.06.2021

Час:   17.00-17.45

Місце: Відеоконференція Zoom

Параметри входу: ZoomLogo3

     Meeting ID: 762 9062 4785

     Passcode: 2020

 

pdf icon Програма візиту експертної групи

pdf icon Відомості про самооцінювання освітньої програми "Фізична хімія, хімія поверхні" Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук УкраїниЗ приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)
Відповідальна за аспірантуру/докторантуру: 

 

 

 Сулим Ірина Ярославівна

кандидат хімічних наук, старший дослідник


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 iryna sulym

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Read more...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Read more...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (29 May)

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (30 May)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Zoom Instruction Zoom Instruction

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Discord Instruction Discord Instruction

38967Photo

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць